Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Odzyskiwanie i dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych OC

Odzyskiwanie i dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych OC

Kiedy będziemy uczestnikiem wypadku komunikacyjnego bądź stłuczki, możemy liczyć na odszkodowanie wypłacane z polisy OC sprawcy. Jak się jednak okazuje, nie jest to rzecz tak oczywista. Towarzystwa ubezpieczeniowe robią bowiem wszystko, aby albo w ogóle nie wypłacić odszkodowania, albo też bardzo zaniżyć jego wartość. Jak wygląda odzyskiwanie i dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych XPRIME?

Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych: postępowanie dwuetapowe

Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych zasadniczy odbywa się w dwóch etapach:

  • faza przedsądowa;
  • postępowanie sądowe.

Faza przedsądowa to postępowanie likwidacyjne. Postępowanie sądowe nie musi zostać wszczęte. Dochodzi do niego wówczas, gdy efekt postępowania likwidacyjnego nas nie zadowala.

Postępowanie likwidacyjne

Aby cały proces odzyskiwania odszkodowania w ogóle się rozpoczął, niezbędne jest zgłoszenie szkody, które musi być skierowane do odpowiedniego podmiotu. Bardzo ważne jest, aby na etapie szkody ustalić dane adresata. Bez tego nie będziemy mogli liczyć na polisę.

Do kogo zgłosić szkodę?

Najczęściej szkodę zgłaszamy do zakładu ubezpieczeń. Co ważne, musi to być ten zakład, z którym sprawca szkody miał podpisaną stosowną umowę. Warto jednak pamiętać, że jak od wielu zasad, tak również od tej istnieją wyjątki. I tak dzieje się na przykład wówczas, gdy zamierzamy dochodzić odszkodowania w związku ze szkodą powstałą poza Polską. W takim przypadku podmiotem, do którego zgłaszamy szkodę jest reprezentant do spraw roszczeń. Mowa jest o nim w artykule 78 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Została ona wydana 22 maja 2003 roku.

Odmienna procedura obowiązuje również wówczas, gdy nie udało się ustalić osoby odpowiedzialnej za szkodę bądź osoba odpowiedzialna nie posiadała ważnego ubezpieczenia OC. W takim wypadku musimy zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Można to zrobić za pośrednictwem dowolnego wybranego zakładu ubezpieczeń, który działa na polu polis obowiązkowych. Jeśli natomiast szkoda została wyrządzona na terenie Polski, ale była spowodowana przez pojazd, który zarejestrowany był w innym kraju, wówczas nad procedurą odzyskiwania odszkodowania czuwać będzie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Kwestie te reguluje artykuł 122 wspomnianej wcześniej ustawy.

Zaniżone odszkodowanie OC – dowiedz się jak sobie z nimi poradzić.

Jakie można mieć oczekiwania wobec zakładu ubezpieczeń?

Jednym z częściej analizowanych problemów na etapie postępowania likwidacyjnego jest zakres obowiązków ubezpieczyciela w zakresie likwidacji szkody. Zakład ubezpieczeń, który prowadzi postępowanie likwidacyjne ma obowiązek ustalić swoją odpowiedzialność i wypłacić należne odszkodowanie w terminie maksymalnie trzydziestu dni. Co ważne, czas ten liczy się od dnia, w którym osoba poszkodowana zgłosiła szkodę. Jeśli z jakiegoś powodu dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, osoba uprawniona powinna zostać poinformowana, że postępowanie się przedłuży. Zakład ubezpieczeń musi jednocześnie wskazać przyczyny takiego stanu rzeczy, a także wskazać przypuszczalny termin, kiedy sprawa zostanie doprowadzona do końca.

UWAGA: termin, którego pod żadnym pozorem ubezpieczyciel nie może przekroczyć jest dziewięćdziesiąt dni od dnia, w którym zgłoszona została szkoda. Wyjątkiem jest wyłącznie sytuacja, kiedy w sprawie toczy się inne postępowanie. Co ważne, może to być zarówno postępowanie karne, jak i cywilne.

Ile czasu może zająć odzyskiwanie odszkodowania komunikacyjnego?

Niestety, wiele zakładów ubezpieczeń nie wywiązuje się z obowiązków, jakie nakłada na nie ustawa. Oznacza to, że odzyskiwanie odszkodowania może trwać znacznie dłużej niż powinno. Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe naraża się na konsekwencje. Tą stosowaną najczęściej jest obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. Również Komisja Nadzoru Finansowego może przyjrzeć się ubezpieczycielowi, który nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych przez obowiązujące aktualnie prawo.

Kiedy ubezpieczyciel wydaje niekorzystną decyzję

Jeśli decyzja w zakresie wypłaty odszkodowania jest dla nas niekorzystna, możemy zdecydować się na postępowanie sądowe. Dzieje się tak najczęściej wówczas, gdy wypłacona została jedynie część roszczenia bądź w ogóle nie doszło do jego wypłaty. Droga sądowa w tym przypadku nie różni się niczym od klasycznego procesu cywilnego. Aby postępowanie zostało wszczęte, niezbędne jest wytoczenie powództwa przeciwko ubezpieczycielowi. Co ważne, na drodze sądowej można domagać się nie tylko wypłaty samego odszkodowania, ale również odsetek ustawowych. Wadą tej drogi jest niestety znacznie dłuższy czas postępowania. Sądy nie są obligowane żadnymi terminami. Trzeba również liczyć się z koniecznością wnoszenia opłat sądowych. Do tego dochodzą dodatkowe koszty, związane na przykład z wynagrodzeniem biegłych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe dbają przede wszystkim o swoje interesy. Dlatego robią wszystko, aby zaniżać odszkodowania bądź nie wypłacać ich w ogóle. Dobrym rozwiązaniem okazuje się być więc skorzystanie z usług firmy zajmującej się dopłatami do odszkodowań.