Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Postępowanie likwidacyjne - podstawowe obowiązki zakładu ubezpieczeń

Postępowanie likwidacyjne – podstawowe obowiązki zakładu ubezpieczeń

Na drogach publicznych jest spory ruch. W takich warunkach nietrudno jest o kolizję, stłuczkę, a nawet wypadek. Jeśli dojdzie do wystąpienia szkód, to sprawca zdarzenia jest zobowiązany do ich naprawienia. Jednak zanim do tego dojdzie, należy wdrożyć postępowanie likwidacyjne, którego celem jest ustalenie wielkości szkód i stworzenie podstaw do wypłaty odszkodowania. Dzięki działalności sądów i organów państwowych, ubezpieczyciele stworzyli jasne procedury, według których przebiega cały proces likwidacji szkód.

Jakie są obowiązki ubezpieczyciela w przypadku likwidacji szkód? 

Zarówno ubezpieczyciel, jak i uczestnicy kolizji podlegają przepisom ustawy z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z nimi poszkodowany ma prawo, a jednocześnie obowiązek zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Z kolei do ubepieczyciela należy przyjęcie zawiadomienia i w ciągu 7 dni rozpoczęcie procedury likwidacji:

  • informuje o tym fakcie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli są stronami składającymi zawiadomienie,
  • podejmuje działania, które mają na celu ustalenie stanu faktycznego. W tym zakresie znajdują się oględziny, wycena szkód przez rzeczoznawcę i zebranie niezbędnej dokumentacji,
  • ustala zasadność składanych roszczeń i wysokość przysługującego odszkodowania.

Zakład ubezpieczeń działa na podstawie informacji zebranych w dokumentacji. Są to zarówno dokumenty zdobyte przez poszkodowanego, jak i uzyskane przez samego ubezpieczyciela na mocy posiadanych uprawnień.

Co wchodzi w zakres naprawy szkód? 

Osoba biorąca udział w kolizji, która została poszkodowana, może zostać beneficjentem kilku różnych świadczeń. Wśród nich często wymieniane są takie pojęcia jak zadośćuczynienie i odszkodowanie. Rolą ubezpieczyciela jest obliczenie i wypłata odszkodowania, ponieważ ma charakter majątkowy i można ją łatwo oszacować. Dotyczy uszkodzenia pojazdu i kosztów jego naprawy.

Z kolei zakład ubezpieczeniowy nie zajmuje się zadośćuczynieniem. Ta kategoria świadczenia ma cechy niemajątkowe. Stanowi wyrównanie krzywd, jakie poniosła ofiara z rąk sprawcy kolizji. Nie jest objęta systemem ubezpieczeń, ale można jej dochodzić na drodze sądowej.

Jakie są metody likwidacji szkód? 

W procesie likwidacji szkód wyróżnia się trzy różne sposoby na rozliczenie szkody komunikacyjnej:

  • kosztorysowa – jest opracowywana na podstawie kosztorysu, czyli zestawienia wszystkich kosztów naprawy pojazdu. Jest to dokument sporządzany przez warsztat naprawczy, likwidatora ubezpieczeniowego lub bezstronnego rzeczoznawcę,
  • bezgotówkowa – jest to metoda, w której rola poszkodowanego jest ograniczona. Warsztat naprawczy, który działa na podstawie cesji lub pełnomocnictwa, kontaktuje się bezpośrednio z ubezpieczycielem i stara się od niego uzyskać pokrycie kosztów naprawy,
  • fakturowa – jest rozliczana na podstawie rachunków oraz faktur, które dokumentują faktyczną wysokość kosztów, jakie poniósł poszkodowany.

Warto pamiętać, że osoba poszkodowana ma wpływ na wybór metody rozliczenia szkód. Nie każda z nich może być dla niego jednakowo korzystna.

Sprawdź również naszą ofertę dotyczącą odzyskiwania odszkodowań i dowiedz się więcej o zaniżaniu odszkodowań OC.

Opracowanie:
XPRIME – firma odszkodowawcza

Exit mobile version