Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Poradnik

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Poradnik

Niestety zdarzają się sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty odszkodowania lub proponuje zaniżone odszkodowanie OC. W takiej sytuacji poszkodowany kierowca bądź właściciel samochodu zawsze ma możliwość złożenia odwołania. Ważne jest, aby zrobić to właściwie. Jak zatem skutecznie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Termin złożenia odwołania

Na złożenie odwołania od decyzji firmy ubezpieczeniowej ma się 3 lata. Są jednak pewne wyjątki od tej zasady. Jest tak choćby w sytuacji, w której do szkody doszło w wyniku przestępstwa. W takim przypadku do przedawnienia dochodzi dopiero po 20 latach, a termin ten liczony jest od dnia, w których poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Pamiętać jednak trzeba, aby ze złożeniem odwołania od decyzji ubezpieczyciela nigdy nie zwlekać. Im bowiem więcej czasu upłynie, tym większe ryzyko, że po prostu nie będzie się już pamiętało wszystkich szczegółów dotyczących zdarzenia.

Informacje, które muszą znaleźć się w odwołaniu

Odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej zawsze musi być napisane bardzo dokładnie. Istotny jest tu każdy szczegół. Ważne jest także, aby w takim odwołaniu powołać się na konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie w danym przypadku. To pokaże ubezpieczycielowi, że odwołanie składa osoba świadoma swoich praw. Właściwie napisane odwołanie zawierać powinno takie informacje jak dane poszkodowanego, informacje dotyczące sprawcy zdarzenia (numer jego polisy oraz numer decyzji wydanej przez firmę ubezpieczeniową) oraz dokładne uzasadnienie odwołania. W uzasadnieniu zawrzeć należy wszystkie informacje, które wpłynąć mogą na zmianę decyzji ubezpieczyciela. Nie musi być ono bardzo obszerne. Ważniejsze jest, aby uzasadnienie było dokładne i rzeczowe. Do odwołania dołączyć należy faktury wskazujące na to, że kwota odszkodowania zaproponowana przez ubezpieczyciela nie pokrywa kosztów naprawy, informacje dotyczące cen części samochodowych, jeśli ubezpieczyciel wcześniej zaniżył ich wartość, wycenę szkody wykonaną przez rzeczoznawcę samochodowego oraz wycenę pojazdu. Wszystkie te dokumenty pomóc mogą w skutecznym odwołaniu się od pierwotnej decyzji firmy ubezpieczeniowej.

W przypadku problemów z napisaniem prawidłowego odwołania zawsze możesz zwrócić się o pomoc do naszej firmy odszkodowawczej XPRIME.

Sposób złożenia odwołania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela złożone może być na kilka sposobów. Może być ono złożone ustnie podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem firmy ubezpieczeniowej lub podczas wizyty w oddziale firmy. Lepiej jednak odwołanie złożyć pisemnie. Można to zrobić drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną. Korzystając z tej ostatniej formy, warto odwołanie przesłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Będzie się miało wówczas pewność, że przesyłka dotarła do adresata.

Odpowiedź firmy ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciel ma 30 dni na odniesienie się do złożonego odwołania. Jeśli jednak sprawa jest dość skomplikowana, wówczas firma ubezpieczeniowa może odwołanie rozpatrywać przez okres 60 dni. Co ważne, w takim przypadku ubezpieczyciel musi poinformować o tym fakcie poszkodowanego, przedstawiając konkretne powody wydłużenia czas rozpatrywania wniosku. Jeśli ubezpieczyciel w żaden sposób nie odniesie się do złożonego odwołania w terminie, wówczas uznaje się, iż zostało ono rozpatrzone pozytywnie.

Sprawdź również naszą ofertą dotyczącą dochodzenia odszkodowań.